بهمن ۲, ۱۳۹۳

روش تدریس آشور

مراحل طراحی الگوی آموزشی  مبتنی بر الگوی اطمینان بخش (اَشور) ۲ اشاره در مقاله ی پیشین، الگوی اطمینان بخش (اشور) را معرفی کردیم و مراحل آن […]
بهمن ۲, ۱۳۹۳

تحلیلی برابعاد مدرسه پژوهنده

در سال های اخیر رویکردهای کیفیت، تحول و بهره وری در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این رویکردها، محورهایی چون مدارس […]
بهمن ۲, ۱۳۹۳

مؤلفه های تسهیم دانش

 مقدمه: مطابق با تعریف مدیریت دانش ، تسهیم دانش یکی از حوزه های کلیدی در فرآیند مدیریت دانش است . فرهنگ ما، تعاریف و پیام های […]
بهمن ۲, ۱۳۹۳

خلاقیت در مدیریت

رشد فزاینده‌ اطلاعات‌، سبب‌شده‌است‌که‌هر انسانی‌از تجربه‌و علم‌و دانشی‌برخوردار باشد که‌ دیگری ‌فرصت‌ کسب‌آنها را نداشته‌باشد، لذا به‌ جریان‌ انداختن ‌اطلاعات‌ حاوی‌ علم‌ و دانش‌ و تجربه […]